Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie do ASO akcji serii C, D, E, F, G oraz H

Zarząd Emitenta informuje, iż do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa zawarta między Emitentem a EBC Solicitors S.A. o wprowadzenie na rynek NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, D, E, F, G oraz H

Umowa została zawarta w celu wykonania przez EBC Solicitors S.A. na rzecz Emitenta obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt. 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu