Rejestracja akcji serii B w KDPW

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 19 marca 2012 roku powziął informację o podjęciu w dniu 16 marca 2012 roku przez Zarząd KDPW S.A. uchwały nr 202/2012 w sprawie rejestracji 1.105.455 akcji serii B oraz oznaczeniu ich kodem ISIN: PLFCHVT00012.

Rejestracja odbędzie się pod warunkiem wyznaczenia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dnia pierwszego notowania akcji serii B na NewConnect.

Jednocześnie Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2012 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B wskazując dzień 28 marca 2012 roku oraz wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A oraz serii B wskazując dzień 29 marca 2012 roku. 

Spółka będzie na bieżąco informowała poprzez raporty EBI o podjęciu przez Giełdę jakichkolwiek uchwał w sprawie wprowadzenia i wyznaczenia dnia ostatniego oraz pierwszego notowania akcji Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu