Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 14 lipca 2014 r.

arząd Emitenta Fachowcy.pl Ventures S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 lipca 2014 r., na godz. 16 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski sp.p. ul. Bagno 2 lok 194, 00-112 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na ryn-ku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu