Rejestracja zmian w Statucie

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu EBI nr 3/2017 z dnia 07 lutego 2017 r. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 roku Spółce zostało doręczone postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”), na podstawie którego dokonano rejestracji zmiany wysokości kapitału docelowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki. Powyższa rejestracja została dokonana na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2017 roku oraz nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lutego 2017 roku.

Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany kapitału docelowego Spółki z kwoty 5.230.768,20 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i 20/100) do kwoty 0,00 zł (zero złotych), związanej z wykreśleniem §9 Statutu Spółki, a także zarejestrował zmianę §21 Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Tekst jednolity Statutu Spółki