Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 5 lutego 2016 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 stycznia 2016 r. wydał postanowienie związane z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden miliony złotych i zero groszy).

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w wyniku emisji 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Przed rejestracją kapitał zakładowy Emitenta wynosił 9.914.357,60 zł.

Po rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 10.914.357,60 zł i dzieli się na:

- 3.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 1.105.455 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 6.305.730 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 28.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 10.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 20.132.391 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 29.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy).

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 109.143.576 głosów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2. pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

FAV_tekst_jednolisty_statutu_2016_02-0

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu