Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2013

Zarząd Emitenta, w związku z pomyłką pisarską dokonaną w pkt 6 raportu kwartalnego "Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej" polegającej na błędnym wpisaniu ilości posiadanych akcji ProxyAd S.A. tj. wpisano 6.058.370 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), ProxyAd S.A. - spółki publicznej, co stanowi 27,36 proc udziałów w kapitale zakładowym oraz posiada 6.058.370 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 27,36 proc głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, a powinno być 5.458.370 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), ProxyAd S.A.- spółki publicznej co stanowi 24,65 proc. udziałów w kapitale zakładowym oraz posiada 5.458.370 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) co stanowi 24,65 proc głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje poprawiony raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

 

Załączniki:

Fachowcy_raport_za_I_kwartal_2013_2013-05-15_vfinal_po korekcie_v02.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu