Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 lipca 2014 roku w Warszawie. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7),8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki:

Fachowcy.Pl Ventures_Zwyczajne_za 2013_2014-07-14.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu