Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie braku terminowej publikacji raportu bieżącego w sprawie zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w związku z rejestracją przez ww. Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.000.000,00 zł., w związku z emisją 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii H.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, pragnie podkreślić, iż dołoży wszelkich starań by nie dopuścić do powtórzenia takiej sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu