Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Emitent wskazuje, iż w związku z brakami w dokumentacji niezbędnej do publikacji raportu rocznego tj. nie przekazania przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2012, nie jest w stanie opublikować w terminie wskazanym w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, raportu rocznego za 2012 rok. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu zmiany publikacji raportu rocznego za 2012 rok.

Nowa data publikacji raportu rocznego zostaje wyznaczona na dzień 14 czerwca 2013 roku. 

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, pozostają bez zmian.


Podstawa prawna: 
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu