Informacja o zobowiązaniach Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, iż na dzień 21 stycznia 2016 r., Emitent był zobowiązany:

1/ Do zapłaty FULCRUM Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu („FULCRUM FIZ”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, wpisanemu do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1072, kwoty w łącznej wysokości 604.547,87 zł (słownie: sześćset cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) z tytułu umowy pożyczki z dnia 17 września 2015 r. oraz umowy pożyczki z dnia 8 grudnia 2015 r., o których Emitent informował raportem bieżącym numer 56/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Dodatkowo, w dniu 28 stycznia 2016 r. Emitent zawarł z FULCRUM FIZ porozumienie dotyczące powyższej umowy pożyczki z dnia 17 września 2015 r., na podstawie którego Strony potwierdziły wysokość wierzytelności należnych FULCRUM FIZ od Emitenta z tej umowy pożyczki.

2/ Względem Akcjonariusza Emitenta - spółki Mezzo Capital sp. z o.o., co do kwoty w wysokości 103.929,40 zł (słownie: sto trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści groszy), z tytułu dokonanej przez Mezzo Capital sp z o.o. wpłaty na rzecz Emitenta tytułem zaliczki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

3/ Względem Akcjonariuszowi Emitenta - spółki NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze, co do kwoty w wysokości 313.290,00 złotych (słownie: trzysta trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy), z tytułu dokonanych przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze wpłat na rzecz Emitenta tytułem zaliczek na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu