Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 22 maja 2012 roku

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, iż w związku z wpłynięciem żądania zwołania walnego zgromadzenia Emitenta zgłoszonego przez akcjonariusza Emitenta, Zarząd Spółki postanawia zwołać na dzień 22 maja 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w kancelarii notarialnej M.Biwejnis & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż akcjonariusz zmienił treść zgłoszonego projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego opublikowanego raportem bieżącym nr 14/2012. Ostatecznie uzgodniona treść projektów uchwał znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Załączniki:

Fachowcy.pl Ventures S.A. - ogłoszenie o NZWZ liczba akcji.pdf 
Fachowcy.pl Ventures S.A. - formularz pełnomocnitwa.pdf 
Fachowcy.pl Ventures S.A. - ogłoszenie o NZWZ.pdf 
Fachowcy.pl Ventures S.A. ogłoszenie o NZWZ - projekty uchwał.pdf

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu