Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie terminowego przekazania raportu dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok, 


Emitent wskazuje, iż w związku z brakami w dokumentacji niezbędnej do publikacji raportu rocznego tj. nie przekazania przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2012, nie jest w stanie opublikować w terminie wskazanym w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, raportu rocznego za 2012 rok. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu zmiany publikacji raportu rocznego za 2012 rok. Nowa data publikacji raportu rocznego zostaje wyznaczona na dzień 14 czerwca 2013 roku. 

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, pozostają bez zmian.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż nowy termin publikacji raportu rocznego jest zgodny z § 6 ust. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż powyższa decyzja została powzięta przez Zarząd w celu rzetelnego i prawidłowego wypełnienia obowiązku publikacji raportu rocznego zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku NewConnect tj. zawierającego wszelkie jego niezbędne elementy w szczególności sprawozdanie finansowe, opinię oraz raport biegłego rewidenta.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu