Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, niniejszym informuje iż w dniu 17 czerwca 2015 r. nastąpiły opisane poniżej zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: 

- Pan Daniel Brodowski został odwołany, na mocy uchwały nr 4 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 17 czerwca 2015 r., ze składu Rady Nadzorczej Spółki;

- Pan Marcin Kasza został odwołany, na mocy uchwały nr 5 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 17 czerwca 2015 r., ze składu Rady Nadzorczej Spółki;

- Pan Krzysztof Stępień został odwołany, na mocy uchwały nr 6 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 17 czerwca 2015 r., ze składu Rady Nadzorczej Spółki;

- Pani Olga Podzińska została odwołana, na mocy uchwały nr 7 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 17 czerwca 2015 r., ze składu Rady Nadzorczej Spółki;

- Pan Jarosław Łukasiewicz został powołany, na mocy uchwały nr 8 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 17 czerwca 2015 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki;

- Pan Grzegorz Bielowicki został powołany, na mocy uchwały nr 9 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 17 czerwca 2015 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki;

- Pan Dawid Sukacz został powołany, na mocy uchwały nr 10 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A., z dnia 17 czerwca 2015 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki;

- Pan Daniel Puchalski został powołany, na mocy uchwały nr 11 NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 17 czerwca 2015 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki;

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Jarosław Łukasiewicz 
- Grzegorz Bielowicki
- Dawid Sukacz
- Daniel Puchalski
- Artur Surmacki

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej (stosownie do wymogów dotyczących informacji, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) zostaną przekazane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Spółkę.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu