Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 1 lipca 2013 r.

Zarząd Emitenta Fachowcy.pl Ventures S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 1 lipca 2013 r., na godz. 14 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski sp.p. ul. Bagno 2 lok 194, 00-112 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Fachowcy pl Ventures S A _formularz do głosowania przez pełnomocnika (2).pdf 
FACHOWCY PL VENTURES S A - ZWZ - projekty uchwał -2012.pdf 
FACHOWCY PL- fomularz pełnomocnictwa.pdf 
Fachowcy pl Ventures S A_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf 


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na ryn-ku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu