Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku, w obecności notariusza - Roberta Wróblewskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, że uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia nie została podjęta.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad. Nie został zgłoszony sprzeciwy do żadnej z uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia