Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Emitent wskazuje, iż w związku z brakami w dokumentacji niezbędnej do
publikacji raportu rocznego tj. nie przekazania przez biegłego rewidenta
opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2012, nie jest w stanie
opublikować w terminie wskazanym w raporcie bieżącym nr 14/2013 z dnia 28
maja 2013 roku, raportu rocznego za 2012 rok. W związku z powyższym Zarząd
Emitenta podjął decyzję o dokonaniu zmiany publikacji raportu rocznego za
2012 rok.

Nowa data publikacji raportu rocznego zostaje wyznaczona na dzień 17
czerwca 2013 roku.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie
opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku,
pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect"
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu