Rozpoczęcie publikacji raportów skonsolidowanych

Zarząd Emitenta informuje, iż zrezygnował ze zbycia udziałów spółek zależnych: tj. Toxic Software sp. z o.o; Way2traffic Polska S.A.; United Titans sp. z o.o.; Pora.pl sp. z o.o., w najbliższym okresie. Tym samym Zarząd podjął decyzję o przeklasyfikowaniu tych aktywów finansowych z krótkoterminowych aktywów finansowych do długoterminowych aktywów finansowych. Wobec powyższego począwszy od publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku, Emitent na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości rozpocznie i sporządzanie i publikację skonsolidowanych raportów okresowych.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu