Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 marca 2016 r. w formie aktu notarialnego, na podstawie upoważnienia zawartego w §9 Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Fachowcy.pl Ventures S.A. w ramach kapitału docelowego.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 11 marca 2016 r. Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta z kwoty 10.914.357,60 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 11.414.228,50 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 499.880,90 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 4.998.809 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii J oraz na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi, za zgodą Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A. w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze oferty prywatnej.

Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii J na kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy). Akcje serii J zostaną objęte za wkłady pieniężne. Akcje serii J zostaną opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd. Umowy objęcia akcji serii J zostaną zawarte do dnia 31 marca 2016 roku.

Ponadto, Zarząd Spółki na podstawie ww. uchwały zmienił Statut Spółki. Zmiana ta wynika z ww. podwyższeniem kapitału zakładowego. Zmianie uległa treść §8 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.914.357,60 zł (dziesięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, nie więcej niż 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

Nowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 11.414.228,50 zł (jedenaście milionów czterysta czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, nie więcej niż 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 4.998.809 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 5b oraz §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”