Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. na dzień 2 lipca 2012 r.

Zarząd Emitenta FACHOWCY. PL VENTURES S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walne-go Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 lipca 2012 r., na godz. 12:00 , w Warszawie w lokalu kancelarii notarialnej M.Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna S.C. ul. Chłodna 15 (00-891 Warszawa). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarzadu