Objęcie udziałów w spółce Toxic Software Sp. z o.o

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 17 czerwca 2013 roku, zostały Spółce przekazane podpisane w dniu 14 czerwca 2013 roku dwie umowy zbycia Emitentowi łącznie 100 proc. udziałów w spółce Toxic Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-702), ul. Zawrat 29, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000378039, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000, zł ("Spółka").

Nabycie udziałów w Spółce przez Emitenta nastąpiło na podstawie następujących umów:

1/ umowy nabycia 55 (słownie: pięćdziesiąt pięć) Udziałów Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) wraz z prawami udziałowymi za łączną cenę nabycia wynoszącą 525.535, 89 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) od Vententio Limited z siedzibą w Nikozji, adres Avlonos 1, Maria House P. C. 1075 Nikozja, Cypr, zarejestrowaną zgodnie z prawem cypryjskim pod numerem HE 208841

2/ umowy nabycia 45 (słownie: pięćdziesiąt pięć) Udziałów Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.250,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) wraz z prawami udziałowymi za łączną cenę nabycia wynoszącą 429.983,91 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy ) od Nextfield Investments Limited z siedzibą na Cyprze, dotychczasowym udziałowcem Spółki. Nabycie udziałów nastąpiło w dniu podpisania umowy. 


Nabyte przez Emitenta udziały stanowią obecnie 100 % wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Nabycie udziałów zostało nastąpiło w drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności.

Nabycie udziałów Toxic Software sp. z o.o. stanowi realizację planu rozwoju Emitenta o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2013. W wyniku nabycia 100 proc. udziału w Toxic Software Sp. z o.o Emitent uzyskał możliwość współpracy z zespołem programistów, rozwijających Platformę WAY2TRAFFIC. Dodatkowo oprócz znakomitego zespołu programistów dodatkową wartością Toxic Software sp. z o.o. są platformy Biznesy24.pl oraz Efekty24.pl, dzięki którym Emitent będzie mógł zaoferować swoim klientom, z którymi współpracuje narzędzie do kompleksowego zarządzania obecnością w sieci od nabycia domeny internetowej, przez zbudowanie i promocję strony www, zarządzanie pocztą firmową, zintegrowane centrum kontaktów, po monitoring informacji w sieci. Sieć Efekty24.pl pomoże pozyskać zlecenia dla firm współpracujących z serwisem Fachowcy.pl. Spółka Toxic Software sp. z o.o. rozwijała dotychczas również urządzenia i system FreeHotSpot, który jest własnością spółki ProxyAd S.A., w której Emitent S.A. posiada znaczący pakiet akcji. Nabycie udziałów Toxic Software sp. z o.o. znacząco umocni pozycje Emitenta na rynku usług dla firm z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

Podstawa prawna: §. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu