Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 grudnia 2011 r., został złożony wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących instrumentów finansowych Emitenta: 

1/ 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

2/ 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

3/ 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1, Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", 


 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bartosz Poliński - Prezes Zarządu
Piotr Góralczyk - Członek Zarządu