Wypowiedzenie umowy przez Autoryzowanego Doradcę

Zarząd Emitenta informuje, w dniu 18 lutego 2015 roku EBC Solicitors S.A. wypowiedział Emitentowi umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Wypowiedzenie zostało dokonane z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu