Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., informuje, że w dniu 12 stycznia 2016 roku zawarł z Fulcrum Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym kolejną umowę pożyczki na łączną kwotę 181.104,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto cztery złote i zero groszy), z terminem spłaty wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2015 r.

Kwota udzielonej pożyczki podlega oprocentowaniu w wysokości 3% w skali rocznej za okres pozostawania środków w dyspozycji Emitenta, poczynając od dnia ich wpływu na rachunek bankowy Emitenta.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 56/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., umowa pożyczki zostały zakwalifikowane przez Emitenta jako istotna ze względu na potencjalny wpływ udzielonych pożyczek na sytuację gospodarczą i rozwojową Emitenta oraz doinwestowanie działalności prowadzonej przez Emitenta w wyniku udzielenia powyższej pożyczki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 w zw. z §2 ust. 1 pkt 2b lit. c Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu