Nabycie akcji serii A oraz objęciu akcji serii C Way2traffic Polska S.A.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 roku, Emitent nabył 486.487 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji oraz objął 195.237 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji serii C Way2traffic Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-702), ul. Zawrat 29, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000391558, o kapitale zakładowym w wysokości 101.000,00 zł ("Spółka"). 

Przedmiotowe transakcję zostały dokonane na podstawie następujących umów:

1/ umowy objęcia od Vententio Limited z siedzibą w Nikozji, adres Avlonos 1, Maria House P. C. 1075 Nikozja, Cypr, zarejestrowaną zgodnie z prawem cypryjskim pod numerem HE 208841, 48.800 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset) akcji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Way2traffic Polska S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 131.000,00 zł w drodze emisji 300.000 akcji serii C, za łączną cenę objęcia wynoszącą 217.932,55 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy);

2/ umowy nabycia od Nextfield Investments Limited z siedzibą na Cyprze, 486.487 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji serii A oraz objęcia 146.437 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Way2traffic Polska S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 131.000,00 zł w drodze emisji 300.000 akcji serii C, za łączną cenę w wysokości 2.826.531,56 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) 


Emitent wskazuje, iż po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym emisji akcji serii C Emitent będzie posiadał łącznie 52,04% akcji w kapitale zakładowym Way2traffic Polska S.A. Nabycie akcji nastąpiło w drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności.

Pozyskanie przez Emitenta akcji Way2traffic Polska S.A. stanowi realizację planu rozwoju Emitenta o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2013. Celem zawarcia przedmiotowych umów było nabycie większościowego pakietu akcji w spółce Way2traffic Polska S.A., która jest właścicielem platformy technologicznej przeznaczonej do obsługi emisji kampanii reklamowych w mediach online w zakresie wykorzystania platformy do obsługi realizacji kampanii reklamowych firm z sektora MŚP prowadzonych m.in. przez Emitenta. Platforma ta obecnie wykorzystywana jest przez największe podmioty z branży marketingu internetowego realizując miesięczny ruch na poziomie 5-8 mld odsłon reklamowych co daje około 18 proc. udział w rynku usług technologicznych na potrzeby kampanii odsłonowych w Internecie.

Nabycie akcji oraz praw do akcji Way2traffic Polska S.A. , a także nabycie udziałów w spółce Toxic Software Sp. z o.o., o którym Emitent informował raportem bieżącym 19/2013 znacząco umocni pozycje Emitenta na rynku usług dla firm z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). 


Podstawa prawna: §. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu