Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że dokonano zmiany terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 rok. 

Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 31 lipca 2015 roku, a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku, skorygowanym raportem nr 16/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku oraz zmienionym raportem numer 17/2015, z dnia 26 czerwca 2015 roku, dnia 20 lipca 2015 roku.

Przyczyną zmiany terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 rok jest dalsze nieotrzymanie przez Fachowcy.pl Ventures S.A. opinii od biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wynikające z niemożności przeprowadzenia przez biegłego rewidenta tego badania we wskazanym terminie, ze względu na odmowę wydania przez biuro rachunkowe obsługujące spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej Emitenta (spółkę Way2Traffic Polska S.A.) dokumentów rachunkowych niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego badania. O odmowie wydania dokumentacji rachunkowej, która uniemożliwiła terminową publikację raportu rocznego skonsolidowanego, zostały poinformowane odpowiednie organy państwowe (organy powołane do ścigania przestępstw).

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: 
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu