Korekta raportu bieżącego 18/2016

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 16 marca 2016 r., na skutek omyłki pisarskiej wskazano, że zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 11 marca 2016 r. Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta do kwoty nie wyższej niż 11.414.228,50 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), podczas gdy zgodnie z ww. uchwałą Zarządu Emitenta, Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta do kwoty nie wyższej niż 11.414.238,50 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czternaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy).

Powyższa omyłka pisarska został również zawarta w treści nowego brzmienia §8 ust. 1 Statutu Spółki.

Skorygowany fragment nowego brzmienia §8 ust. 1 Statutu Spółki ma następujące brzmienie „Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 11.414.238,50 zł (jedenaście milionów czterysta czternaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt groszy) (…)”.