Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie:
1/ terminowego przekazania raportu dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok, 
2/ niezachowanie maksymalnego 15- dniowego terminu między publikacją raportu rocznego za 2011 rok a planowanym Walnym Zgromadzeniem Emitenta.

Powodem przedmiotowych naruszeń jest powzięcie przez Emitenta w dniu dzisiejszym informacji od biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2011 o nie możności przekazania w ustalonym terminie tj. 15 czerwca 2012 roku opinii z badania sprawozdania finansowego. Nowy termin przekazania przez biegłego rewidenta opinii został ustalony na dzień 25 czerwca 2012. 

W związku z powyższym nie jest możliwe dochowanie przez Emitenta terminu określonego §6 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO tj. publikacji raportu rocznego nie później niż na 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"


 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu