Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż z przyczyn od niego niezależnych tj. opóźnienia w pracach związanych z badaniem sprawozdania finansowego oraz przekazaniem opinii z badania sprawozdania finansowego za 2012 roku w celu umożliwienia akcjonariuszom Emitenta zapoznania się z pełną dokumentacją stanowiącą przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 oraz 402(3) § 1 k.s.h., postanowił odwołać zwołany na dzień 1 lipca 2013 r., na godzinę 14 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski sp.p. ul. Bagno 2 lok 194, 00-112 Warszawa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu