Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 lipca 2012 r.


Zarząd Emitenta FACHOWCY. PL VENTURES S.A. niniejszym informuje, iż w związku z nieotrzymaniem w terminie przewidzianym przez Zarząd, opinii biegłego rewidenta oraz przesunięcia z tego powodu terminu publikacji raportu rocznego na dzień 25 czerwca 2012 roku, Zarząd Emitenta postanowił odwołać pierwotny termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 lipca 2012 roku oraz jednocześnie posta-nowił o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 lipca 2012 r., na godz. 16:00 , w Warszawie w lokalu kancelarii notarialnej lokalu kancelarii notarialnej M.Biwejnis & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C, przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.  

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż powodem zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umoż-liwienie akcjonariuszom zapoznania się z treścią raportu rocznego w terminie co najmniej 15 dni przed termi-nem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu WZ_v02_2012-06-22.pdf 
EBC Solicitors - FACHOWCY.PL- ZWZ - projekty uchwał -2012_2012-06-22.pdf 
EBC Solicitors - FACHOWCY.PL- fomularz pełnomocnictwa_2012-06-22.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu