Korekta raportu nr 24/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania walnego zgromadzeni Emitenta oraz zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania walnego zgromadzenia emitenta zwołanego na dzień 2 lipca 2012 roku i zwołanie jednocześnie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta została mylnie wskazana data zwołania walnego zgromadzenia tj. 16 lipca 2012 roku. 

Prawidłowa data powinna być 19 lipca 2012 roku. 

W związku z powyższym Zarząd Emitent niniejszym przekazuje prawidłową treść ogłoszenia w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia:

Zarząd Emitenta informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 19 lipca 2012 r., na godz. 16:00 w Warszawie w lokalu kancelarii notarialnej M.Biwejnis & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C, przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.Załączniki:

- Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ

- Projekty uchwał NZWZ

- Wzór formularza

- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402 (3) § 1 pkt 2 k.s.h.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu