Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji.

Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji.
Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii D oraz dokonaniu przydziału akcji serii D: 

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 maja 2013 roku, 
data zakończenia podpisywania umów objęcia akcji : 22 maja 2013 roku,
data zakończenia przyjmowania wpłat na pokrycie akcji : 19 czerwca 2013 roku.

2) Data przydziału akcji: 
19 czerwca 2013 r. - Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych. 

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 

28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy)
4) Liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 
28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
Emisja akcji serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

5) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
16 gr (szesnaście groszy);

6) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją 

W ramach subskrypcji zawarto dwie umowy objęcia akcji serii D. 

7) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

W ramach subskrypcji zawarto dwie umowy objęcia akcji serii D. Akcję Serii D objęło dwóch wierzycieli Emitenta. 

Jednocześnie Spółka zawarła w dniu 19 czerwca 2013 roku z wierzycielami Spółki umowy kompensaty zobowiązań Spółki w łącznej wysokości 4.600.000,00 złotych z wierzytelnościami Spółki z tytułu wkładu na akcje serii D. Pozostała kwota została pokryta gotówką

Przedmiotowe wierzytelności wynikały z nabycia przez Emitenta:

a) 100 udziałów w Toxic Software sp.z o.o. raport bieżący nr 19/2013
b) 681.724 akcji w Way2traffic Polska S.A raport bieżący nr 20/2013
c) faktury wystawionej przez wierzyciela Emitenta z tytułu świadczonych usług na łączną kwotę -200.000 zł 
d) pożyczki na łączną kwotę wraz z odsetkami - 400.000 zł 

8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję : w ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci; 

9) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wynoszą 10.000,00 tys. zł, w tym: 

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zl
- koszty promocji oferty: 0 zł. 

Koszty podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku emisji akcji po cenie nominalnej odnoszone są w ciężar kosztów finansowych w momencie ich poniesienia.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu