Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. do Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 18 kwietnia 2016 r., w przedmiocie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Emitenta nowej wysokość kapitału zakładowego Emitenta oraz akcje serii J.

Kapitału zakładowego Emitenta został podwyższony o kwotę 499.880,90 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w wyniku emisji 4.998.809 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Przed rejestracją kapitał zakładowy Emitenta wynosił 10.914.357,60 zł. Po rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 11.414.238,50 zł i dzieli się na:

- 3.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 1.105.455 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 6.305.730 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 28.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 10.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 20.132.391 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 29.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);

- 4.998.809 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy).

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 114.142.385.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2. pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

FAV_tekst_jednolisty_statutu_2016_04_27-0