Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachwocy.pl Ventures S.A. z dnia 30.06.2017 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej "Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 30 czerwca 2017 roku.

1) Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - liczba głosów na WZA - 18.006.248, udział w głosach na WZA - ok. 26,31 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 26,31 proc.;

2) Dorota Surmacka - liczba głosów na WZA - 16.000.000, udział w głosach na WZA - ok. 23,38 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 23,38 proc.;

3) NextField Investments Limited - liczba głosów na WZA - 29.955.587, udział w głosach na WZA - ok. 41,30 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 41,30 proc.;

4) Agnieszka Stefaniuk - liczba głosów na WZA - 6.159.437, udział w głosach na WZA - ok. 9,00 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 9,00 proc.

Zgodnie z listą obecności na WZA reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 68.434.621 akcji/głosów.

Ogólna liczba akcji/głosów w Spółce wynosi 141.021.722.