Przeprowadzenie emisji akcji serii C oraz ustalenia zasad emisji.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. niniejszym informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie emisji akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co cenie emisyjnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy), niniejszym informuje że w dniu 28 czerwca 2012 roku złożył propozycję objęcia 6.305.730 (sześciu milionów trzystu pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C - Nextfield Investments Limited, spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE 238516, z siedzibą i adresem: Maria House, 1 Avlonos Street, P.C. 1075, Nikozja, Republika Cypryjska. Zarząd Emitenta niezwłocznie powiadomi o podpisaniu umowy objęcia akcji serii C.

Podpisanie umowy objęcia akcji nastąpi nie później niż 30 czerwca 2012 roku.

Emisja akcji serii C jest konsekwencją woli akcjonariuszy, wyrażonej w uchwale nr 2 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. 


 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu