Korekta oraz uzupełnienie raportu rocznego za 2012 rok Emitenta

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje uzupełnienie do raportu rocznego za rok 2012. 

W dniu 1 lipca 2013 roku Emitent opublikował raport roczny, który nie zawierał opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego. Przedmiotowy brak załączenia przez Emitenta jednego z załączników do raportu rocznego wynikał, z faktu nieprzekazania przez biegłego rewidenta do dnia 10 lipca 2013 roku pełnej wersji opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2012 roku.
W związku z powyższym Zarząd przedstawia pełną treść raportu rocznego za 2012 rok. 
Załączniki:
-raport roczny 
-sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu
-sprawozdanie z działalności Zarządu
-opinia i raport biegłego rewidenta
-oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
 

Załączniki:

FAV_raport roczny_2013-07-11.pdf 
FAV_sprawozdanie finansowe_2013-06-12_final.pdf 
FAV_Sprawozdanie Zarzadu_2013-06-12.pdf
FAV_sprawozdanie Zarządu z działalności_2012.pdf 
Opinion_FAV_opinia i raport_2013-07-10.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu