Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii D

Zarząd Fachowcy.pl Ventures SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 lipca 2013 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 12 lipca 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.  


Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.931.118,50 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy).i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 39.311.185 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 

Załączniki:

FAV_tekst jednolity statutu Spółki 22 lipca 2013.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu