Korekta raportu bieżącego numer 39/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

Zarząd Emitenta informuje, że w raporcie bieżącym nr 39/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. doszło do omyłkowego wskazania sumy zobowiązań Emitenta (wraz z odsetkami) z tytułu trzech umów pożyczki zawartych ze spółką NextField Investments Limited, na dzień 28 sierpnia 2013 r.

Prawidłowa suma zobowiązań z tytułu trzech umów pożyczki (łącznie z odsetkami) na dzień 28 sierpnia 2013 r., o których mowa w powyższym raporcie nr 39/2013 została wskazana w raporcie bieżącym nr 36/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. jako 1.614.888,51 zł (jeden milion sześćset czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) a nie jak zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 39/2013 w kwocie 1.581.352,72 zł.

W związku z powzięciem przez Zarząd Emitenta informacji o powyższej omyłce, publikacja niniejszego raportu korygującego raport nr 39/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. stała się konieczna.