Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą o wprowadzenie do ASO akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E

Zarząd Emitenta informuje, iż podpisał umowę z EBC Solicitors S.A. o wprowadzenie na rynek NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt. 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu