Rejestracja zmian danych Emitenta w KRS

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 11 stycznia 2016 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych Emitenta ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie postanowienia ww. Sądu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zgodnie z ww. postanowieniem Sąd:

1/ zmienił wysokość kapitału zakładowego spółki z kwoty 9.914.357,60 zł na kwotę 5.230.768,20 zł;
2/ wykreślił ze składu Rady Nadzorczej Emitenta:
a) Pana Dawida Marka Sukacza;
b) Pana Artura Surmackiego;
3/ wpisał do Składu Rady Nadzorczej Emitenta:
a) Pana Sławomira Konrada Chmielewskiego;
b) Pana Krzysztofa Stępnia.

Zmiana danych Emitenta dokonana przez Sąd, o której mowa powyżej w pkt 1 została dokonana niezgodnie ze złożonym przez Emitenta wnioskiem. 

Emitent nie wnosił o wpis zmiany wysokości kapitału zakładowego. Emitent wnosił o wpis przez Sąd nowej wysokości kapitału docelowego. 

W związku z powyższym Emitent niezwłocznie wniósł do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w dokonanym wpisie. 

Niezależnie od wniosku Emitenta dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki we wpisie, Sąd wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany danych Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie wpisu właściwej wysokości kapitału zakładowego i kapitału docelowego Emitenta. 

W wyniku przeprowadzenia powyższego postępowania Sąd wydał z urzędu w dniu 12 stycznia 2016 r. postanowienie (które zostało doręczone Emitentowi w dniu 20 stycznia 2016 r.), na podstawie którego dokonał następującego wpisu:

1/ wykreślił kapitał zakładowy Emitenta w wysokości 5.230.768,20 zł;
2/ wpisał kapitału zakładowy Emitenta w wysokości 9.914.357,60 zł;
3/ wykreślił kapitał docelowy Emitenta w wysokości 235.000,00 zł;
4/ wpisał kapitał docelowy Emitenta w wysokości 5.230.768,20 zł. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje, że zarejestrowane zostało zmienione brzmienie §9 statutu Spółki.

Dotychczasowa treść §9 Statutu Emitenta :

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 235.000 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

Nowa treść §9 Statutu Emitenta:

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 5.230.768,20 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy). Zarząd jest uprawniony wykonać upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim do dnia 30 listopada 2018 roku.
1a) Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż:
i) 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 akcję w przypadku podwyższenia kapitału o maksymalnie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), jeżeli nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku,
ii) 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za 1 akcję dla pozostałych podwyższeń.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
3. Uchwała w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub części. 

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2. pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki:

FAV_Statut_2015_12_15.pdf rozmiar: 3481.9 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu