Nabycie Akcji ProxyAd.pl S.A.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 3 lipca 2012 roku, wpłynęły do siedziby Emitent podpisane w dniu 30 czerwca 2012 roku umowa nabycia przez Emitenta akcji spółki ProxyAd S.A. 

Z tytułu przedmiotowych umów Emitent nabył łącznie 7.278.863 (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcję zwykłych na okaziciela wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, spółki ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354233 ("Spółka"). Po cenie nabycia 0,64 zł za każdą poszczególna akcję.  

Nabycie przez Emitenta akcji Spółki stanowi jeden z elementów rozwoju działalności Emitenta. W związku z niedojściem do skutku umowy z Mr. House spółka musi szukać nowej alternatywy w budowaniu przewagi konkurencyjnej w ramach oferty dla rynku MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Oferta usług ProxyAd S.A. oraz Reklamofon.pl S.A., czy United Titans Sp. z o.o. (których ProxyAd S.A. jest większościowym właścicielem) wydaje się dawać właśnie taką przewagę. Z jednej strony jest to reklama lokalizacyjna na telefony komórkowe ale także kompetencje w zakresie reklamy video (Reklamofon.pl S.A.), czy pozycjonowania strony w wyszukiwarkach i reklamy rozliczanej za efekty (United Titans Sp. z o.o.). Spółka już po wakacjach zamierza zaprezentować kompleksową ofertę usług dla MŚP, która mamy nadzieję, że okaże się bardzo konkurencyjna dzięki istniejącym kompetencjom wszystkich spółek w grupie Fachowcy.pl Ventures S.A. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu