Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej mającej charakter oferty niepublicznej, w dniu 29 lipca 2013 roku podjął uchwałę określającą cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii E na poziomie 16 gr (szesnastu groszy) za jedną akcję.


Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu