Korekta raportu bieżącego numer 42/2013 z dnia 11 września 2013 r.

 

Zarząd Emitenta informuje, że w raporcie bieżącym nr 42/2013 z dnia 11 września 2013 r. w pkt 8 lit. c doszło do omyłkowego wskazania sumy zobowiązań Emitenta z tytułu umów pożyczki zawartych ze spółką NextField Investments Limited, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Prawidłowa suma zobowiązań z tytułu umów pożyczki (łącznie z odsetkami), o których mowa w powyższym raporcie nr 42/2013 została wskazana w raporcie bieżącym nr 36/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r jako 1.614.888,51 zł (jeden milion sześćset czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), a nie jak zostało opublikowane raportem bieżącym nr 42/2013 w kwocie 1.581.352,72zł.

W związku z powzięciem przez Zarząd Emitenta informacji o powyższej omyłce, publikacja niniejszego raportu korygującego raport bieżący nr 42/2013 z dnia 11 września 2013 r. stała się konieczna.