Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela Fachowcy.pl Ventures S.A. serii E, G, H, J, L oraz M.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent", "Fachowcy.pl") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powziął uchwałę nr 944/2017 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E, G, H, J, L i M spółki Fachowcy.plVentures S.A.

Zgodnie z powyższą uchwałą określono dzień 21 sierpnia 2017 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Fachowcy.pl Ventures S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem dokonania w dniu 21 sierpnia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i oznaczenia ich kodem "PLFCHVT00012":

a) 10.300.000 akcji serii E;

b) 29.400.000 akcji serii G;

c) 10.000.000 akcji serii H;

d) 4.998.809 akcji serii J;

e) 10.000.000 akcji serii L;

f) 9.500.000 akcji serii M.

Powyższe akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FACHOWCY" i oznaczeniem "FAV".