Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowców.pl Ventures S.A.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje o wpłynięciu w dniu 6 lipca 2012 roku rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Anny Baranowskiej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż niezwłocznie dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 


Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu