Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 3 września 2013 r.

Zarząd Emitenta Fachowcy.pl Ventures S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 3 września 2013 r., na godz. 12:00 w Warszawie w Kancelarii Nota-rialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski sp.p. ul. Bagno 2 lok 194, 00-112 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na ryn-ku NewConnect".

Załączniki:

FAV_ZWZ_projekt uchwał.pdf 
FAV_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf 
FAV_fromularz do wykonywania prawa głosu.pdf 
FAV_wzor pelnomocnictwa.pdf 
FAV_informacja o liczbie głosow na ZWZ.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu