Rozpoczęcie procesu budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariuszy Spółki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2017 roku pozyskał informację, że akcjonariusze Spółki, Fulcrum FIZ oraz Mezzo Capital Sp. z o.o. rozpoczęli przygotowania do procesu budowania przyśpieszonej książki popytu, którego celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty prywatnej do 14.000.000 akcji Spółki, stanowiących 9,93% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 14.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Akcje Oferowane") ("Procedura ABB").

Procedura ABB zostanie przeprowadzona w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i nie wymagający sporządzenia, jak też zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

Intencją Sprzedających jest przeznaczenie pozyskanych środków finansowych w wyniku Procedury ABB na inwestycje prowadzone przez Spółkę.