Zakończenie subskrypcji akcji serii C oraz dokonanie przydziału akcji

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, o zakończeniu subskrypcji 6.305.730 akcji serii C Emitenta przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 maja 2012 roku ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: i zakończenia subskrypcji: 

Data rozpoczęcia subskrypcji: 28 czerwca 2012 roku, 
Data zakończenia subskrypcji: 30 czerwca 2012 roku; 

2) Data przydziału akcji: 30 czerwca 2012 roku. 

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych. 

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 

6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C; 

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła

5) Liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 
6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela

Emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy)

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 

W ramach subskrypcji zawarto 1 umowę objęcia akcji serii C. 

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 

Subskrypcja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
W ramach subskrypcji zawarto jedną umowę objęcia Akcji serii C

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci; 

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C wynosi 21.422,00 zł netto, w tym: 

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 11.422,00zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000,00zł,
- koszty promocji oferty: 0zł. 


Podstawa prawna: 
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu