Cena emisyjna akcji serii G Fachowcy.pl Ventures S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z procedurą przewidzianą w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu spółki, w dniu 20 czerwca 2015 roku podjął uchwałę określającą cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii G na poziomie 10 gr (dziesięciu groszy) za jedną akcję, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej Spółki ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii G.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu