Podpisanie umowy z Ipopema Securities S.A. w ramach procesu budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariuszy Spółki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Fachowcy.plVentures S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 sierpnia 2017 roku otrzymał informację, że akcjonariusze Spółki - Fulcrum FIZ oraz Mezzo Capital sp. z o.o., podpisali umowę z domem maklerskim Ipopema Securities S.A. dotyczącą przeprowadzenia procesu budowania przyspieszonej książki popytu. Jej celem jest oferowanie i sprzedaż w ramach oferty prywatnej do 14.000.000 akcji Spółki, stanowiących 9,93% w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do łącznie 14.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Procedura ABB").

Intencją Sprzedających jest ponowne zaangażowanie pozyskanych w wyniku Procedury ABB środków finansowych w Spółkę.