Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 marca 2016 roku otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka organu Spółki, które dodatkowo zostało doprecyzowane pismem z dnia 15 marca 2016 roku.

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

1.Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:
Piotr Surmacki – Prezes Zarządu

2.Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Zbycie akcji Emitenta, nabycie akcji Emitenta oraz objęcie akcji Emitenta - spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. d_ ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. NetField Investments Limited z siedzibą na Cyprze.

3.Firma podmiotu dokonującego transakcji nabycia/zbycia 
NeztField Investments Limited z siedzibą na Cyprze

4.Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja
Akcje Fachowcy.pl Ventures S.A.

5.Data i miejsce sporządzenia informacji
Warszawa, 9 marca 2016 roku.

6.Opis transakcji.

a_ w dniu 19.02.2014 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 2.457.590 akcji Emitenta, po cenie 0,20 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 491.518,00 zł;
b_ w dniu 17.12.2014 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 1.250.000 akcji Emitenta, po cenie 0,12 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 150.000,00 zł;
c_ w dniu 14.01.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 1.000.000 akcji Emitenta, po cenie 0,14 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 140.000,00 zł;
d_ w dniu 04.02.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 357.143 akcji Emitenta, po cenie 0,14 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 50.000,00 zł;
e_ w dniu 25.02.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 1.385.274 akcji Emitenta za łączną cenę 1,00 zł;
f_ w dniu 26.02.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 3.333.333 akcji Emitenta, po cenie 0,15 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 499.999,95 zł;
g_ w dniu 27.04.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 1.600.000 akcji Emitenta za łączną cenę 1,00 zł;
h_ w dniu 07.05.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 1.000.000 akcji Emitenta, po cenie 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 100.000,00 zł;
i_ w dniu 08.05.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 10.663.334 akcji Emitenta za łączną cenę 898.831,00 zł;
j_ w dniu 13.05.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 1.000.000 akcji Emitenta, po cenie 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 100.000,00 zł;
k_ w dniu 29.05.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 500.000 akcji Emitenta, po cenie 0,16 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 80.000,00 zł;
l_ w dniu 20.06.2015 r. doszło do nabycia przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 2.948.339 akcji Emitenta za łączną cenę 1,00 zł;
m_ w dniu 10.08.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 2.000.000 akcji Emitenta, po cenie 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 200.000,00 zł;
n_ w dniu 10.09.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 3.500.000 akcji Emitenta, po cenie 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 350.000,00 zł;
o_ w dniu 09.10.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 1.200.000 akcji Emitenta, po cenie 0,16 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 192.000,00 zł;
p_ w dniu 10.11.2015 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 3.000.000 akcji Emitenta za łączną cenę 342.000,00 zł;
q_ w dniu 26.11.2015 r. _dzień powzięcia informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta_ doszło do objęcia przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 18.043.504 akcji Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną akcję, tj. łącznie za 1.804.350,40 zł;
r_ w dniu 05.02.2016 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 500.000 akcji Emitenta, po cenie 0,20 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 100.000,00 zł;
s_ w dniu 09.02.2015 r. _dzień powzięcia informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta_ doszło do objęcia przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 2.924.233 akcji Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną akcję, tj. łącznie za 292.423,30 zł;
t_ w dniu 11.02.2016 r. doszło do sprzedaży przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze 1.000.000 akcji Emitenta, po cenie 0,21 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 210.000,00 zł;7.Miejsce zawarcia transakcji
Inne

8.Tryb zawarcia transakcji
W przypadku objęcia akcji – inna czynność prawna
W przypadku sprzedaży/nabycia akcji – umowa sprzedaży

9. Inne uwagi
Brak